[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ga-endorsements] endorsement of roberto gaetanoi wish to endorse the candidacy of roberto gaetano for chair of the general assembly
 
Ken Stubbs
e-mail:  kstubbs@corenic.org
ICQ#: 18781607
Tel: 1 352 750-9776